TÀI LIỆU THAM KHẢO              

1. Thi công và nghiệm thu công tác nền móng: TCVN 9361-2012

2. Cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn thi công và NT: TCVN 9395-2012

3. Đóng và ép cọc. Tiêu chuẩn thi công và NT: TCVN 9394-2012

4. Cọc. Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục: TCVN 9394-2012

5. Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng: TCVN 9403-2012

6. Thử tải tĩnh cọc. (Trên cơ sở TCVN 9393-2012) TCCS 01:2011/SL Ngày 12/04/2012 GSTS Nguyễn Văn Đạt Chủ Biên

7. Cọc ma sát ở ĐBSCL và vùng đất yếu tương tự: TCCS 02:2013/ASTC.HC Dự thảo 5/2013 GSTS Nguyễn Văn Đạt Chủ Biên

8. Công nghệ cọc bơm phun áp lực thấp: GSTS Nguyễn Trường Tiến – bài viết 29/10/2008

9. Ứng dụng và phát triển công nghệ mới để xây dựng nhà kết cấu nhẹ: KSCC Nguyễn Lý Trọng Bài viết 21/1/2013

10. Sổ tay kỹ thuật xử lý nền móng công trình: Bản thảo 2012. KSCC Nguyễn Lý Trọng Biên soạn