Thiết kế cọc D300 tham khảo

Thép chủ: 2 Lồng trên cùng: 4D16. Các Lồng ở giữa: 4D12. Lồng dưới cùng: Không thép

Thép đại: Đai soắn D6 a250

Bê tông: đá 1x2 Mác 350